Biosféra

Biosféra

 

Biosféra je živý obal Země. Představuje veškerý oživený prostor na Zemi, zahrnuje část zemské kůry, ovzduší a vod, osídlenou živými organismy. Biosféra se neustále obnovuje, reaguje na změny v prostředí a probíhá v ní stálá přeměna látek a různých forem energie mezi živou a neživou přírodou v globálním biochemickém cyklu. Můžeme ji rozdělit na zoogeografii neboli faunu a na fytogeografii neboli floru. Tato fauna a flora má vliv na vzhled krajiny, vodu, půdu, hnojení. Biocenóza je společenstvo rostlin a živočichů na určitém místě a můžeme ji také rozdělit a to na umělou a přirozenou. Umělá biocenóza vzniká zásluhou člověka a patří sem pole, louky, zahrady, parky, ZOO, vesnice, města… Platí tu úplně stejné zákony jako v přirozené biocenóze, ale člověk do nich musí přidávat nějakým způsobem suroviny a energii (hnojiva, rudy, paliva…) a odstraňovat z nich odpadní průmyslové, zemědělské a komunální produkty Geobiocenóza je společenstvo rostlin a živočichů spojené se svým neživým prostředím = ekosystém. Ekosystém je tedy například step ,tundra, savana, korálový ostrov, savana… V každém ekosystémů dochází k neustálému oběhu anorganických a organických látek a k převodům a přeměnám energie. Na Zemi jsou rozlišovány podnebné pásy a přírodní krajiny (krajinná či vegetační pásma). Podle toho, která společenstva v původní přírodní krajině převažovala, hovoříme o krajině pouští, savan, stepí, polopouští, lesostepí… Přírodní krajiny byly na převážné části zemského povrchu značně přeměněny hospodářskou činností člověka a změny na kulturní krajinu.

Odhad počtu druhů některých základních skupin organismů
Skupina organismůOdhad počtu druhů
FLORA  rostliny krytosemenné280 000
  rostliny nahosemenné800
  kapradiny, přesličky, plavuně12 000
  mechy25 000
  řasy30 000
  sinice2 000
  houby60 000
  lišejníky19 000
FAUNA  bakterie1700
  obratlovci42 000
  ostnokožci6000
  členovci840 000
  měkkýši107 000
  kroužkovci, hlísti37 000
  houby4 800
  prvoci28 500

 

Rostlinná pásma na Zemi

  • 1. Tropické deštné lesy
  • 2. Tropické savany
  • 3. Trop. a subtrop. pouště a polopouště
  • 4. Oblasti středozemského rostlinstva
  • 5. Subtropické monzunové lesy
  • 6. Stepi a pouště mírného pásu
  • 7. Pásmo listnatých a smíšených lesů
  • 8. Pásmo jehličnatých lesů
  • 9. Tundry a polární mrazové pouště
  • 10. Oblasti s převažujcími rostlinnými stupni